کیان و نوژان

هر کس که گفت برای تو مردم دروغ گفت من راست گفته ام که برای تو زنده ام

دنبال کنندگان وبلاگ من

رتبه محبوبیت: 30
امتیاز محبوبیت: 15,028
46 دنبال کنندگان
1,502 پسندها
3,223 نظرات
152 مطالب بی رمز
رتبه محبوبیت: 1,606
امتیاز محبوبیت: 607
1 دنبال کنندگان
60 پسندها
134 نظرات
19 مطالب بی رمز
رتبه محبوبیت: 1,211
امتیاز محبوبیت: 1,106
4 دنبال کنندگان
58 پسندها
362 نظرات
12 مطالب بی رمز
رتبه محبوبیت: 124
امتیاز محبوبیت: 6,928
20 دنبال کنندگان
571 پسندها
1,836 نظرات
1 مطالب بی رمز
رتبه محبوبیت: 1,884
امتیاز محبوبیت: 325
1 دنبال کنندگان
43 پسندها
24 نظرات
42 مطالب بی رمز
1000 وبلاگ محبوب نی نی وبلاگ